เกี่ยวกับเรา

SBL บันทึกประเทศไทย รวบรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว วัด ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลายแง่มุม หลากมุมมองจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดีจากสาธารณชนมานานกว่าแปดปี ด้วยการประชาสัมพันธ์เนื้อหาที่ครอบคลุมทุกมิติในจังหวัดต่างๆ เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บทสัมภาษณ์ผู้บริหารราชการจังหวัด โครงการที่น่าสนใจของหน่วยงานต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึง OTOP ขึ้นชื่อของจังหวัดต่างๆ และปัจจุบันเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์นั้นมีประสิทธิภาพสูง  สะดวก รวดเร็ว และเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้างได้มากยิ่งขึ้น SBL จึงได้เพิ่มช่องทางและเน้นรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ ทันสมัย และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่  

คณะที่ปรึกษา
ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์, ดร.นิเวศน์ กันไทยราษฎร์,
ดร.วัลลภ อารีรบ, ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์,
ดร.พิชัย ทรัพย์เกิด, ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์,
ดร.ประยุทธ คงเฉลิมวัฒน์, ดร.สุเทษณ์ จันทรุกขา

ฝ่ายกฎหมาย
สมคิด หวังเชิดชูวงศ์, ทวิช อมรนิมิตร

บรรณาธิการอำนวยการ
ศุภกิจ ศิลปรังสรรค์

บรรณาธิการบริหารสายงานบุคคล
พงษ์ศักดิ์ พรณัฐวุฒิกุล

บรรณาธิการการบริหารสายงานการตลาด
วนัสกฤษณ์ ศิลปรังสรรค์, อัคราพงษ์ ศิลปรังสรรค์

กองบรรณาธิการ
นันท์ธนาดา พลพวก, รุจิรา แปงแก้ว, สุนทรี ไพริน, ศุภญา บุญช่วยชีพ, อุสา แก้วเพชร

นักเขียน
ฐิติรัตน์ สุวรรณโรจน์

ช่างภาพ
กิตติวัฒน์ ทิศมั่ง, ปณต ปิติจารุวิศาล, ชัยวิชญ์ แสงใส

กราฟิกดีไซน์
พัชรา คำมี, พิมพ์พิสุทธิ์ พังจูนันท์

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
กชกร รัฐวร

ผู้จัดการประสานงานโครงการภาคเอกชน
กิตติชัย ศรีสมุทร, ไพรัตน์ กลัดสุขใส, กษิดิส ไทยธรรม, ทวัชร์ ศรีธามาศ, มินทร์มันตรา จิรฐาคุณานนท์

ผู้จัดการประสานงานโครงการภาครัฐ
ศุภวัตร อ่อนบัณศิลป์, อัครกฤษ หวานวงศ์, ธนวรรษ เชวงพจน์, อัครพล ไชยยาว, กิตติเมศร์ ชมชื่น, กิตติทัศน์ จินประเสริฐ, กริช แซ่เลื่อง, พิทักษ์พงศ์ ภูมิรินทร์

ฝ่าย IT และประสานงาน
นันท์ธนาดา พลพวก, รุจิรา แปงแก้ว, สุนทรี ไพริน, ศุภญา บุญช่วยชีพ, อุสา แก้วเพชร

ฝ่ายการเงิน-การบัญชี
กรรณิการ์ มั่นวงศ์, กัญญารัตน์ ภักดิ์สอน, อุสา แก้วเพชร

คุยกับเรา

ติดตามความเคลื่อนไหว แนะนำ และแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ

Facebook : SBL บันทึกประเทศไทย
Official Web : www.sbl.co.th
Issuu : sblmagazine
Youtube : SBL บันทึกประเทศไทย (Official channel)


Visitors: 22,320