ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มีผู้ว่าราชการจังหวัดเพียงไม่กี่ท่านเท่านั้น ที่มีโอกาสมาดำรงตำแหน่งในจังหวัดอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตน “นายวิเชียร จันทรโณทัย” นับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่โชคดีท่านหนึ่ง ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่รองผู้ว่าฯ และผู้ว่าฯในหลายจังหวัด ก่อนที่จะได้กลับมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาแผ่นดินถิ่นเกิดอันเป็นที่รักพร้อมด้วยปณิธานที่ว่า “ผมจะพยายามออกไปพบปะเยี่ยมเยียนชาวโคราช พี่น้องท้องถิ่น อำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้ได้มากที่สุด” ตั้งแต่ผมมารับราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผมรู้สึกประทับใจและขอขอบคุณที่ทุกๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชน ได้ประสานความ ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันผลักดันโครงการต่างๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัด จนประสบผลสำเร็จด้วยดีเสมอมา

 

 • ภูมิใจได้เป็นผู้ว่าฯ ที่บ้านเกิด

  เมื่อทราบว่าได้กลับมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ก็มีความภูมิใจและดีใจครับ เพราะโคราชเป็นจังหวัดบ้านเกิดเมื่อมาทำงานที่จังหวัดนครราชสีมาก็รู้สึกเสมอว่าเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ มีความเคลื่อนไหวทางความคิดของบุคคลหลากหลาย ทำอย่างไรจึงจะเข้าใจการทำงานของเรา เพราะแต่ละกลุ่มก็มีจุดยืนของตัวเอง จึงจะทำงานให้ถูกใจบ้าง ไม่ถูกใจบ้าง แต่ตระหนักเสมอว่า จะต้องทำงานให้หนัก ออกพื้นที่เพื่อพบกับปัญหาให้มากที่สุด
 • โคราชกับศักยภาพที่หลากหลาย

  จังหวัดนครราชสีมา หรือที่เรียกกันติดปากว่า “โคราช” เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายมีสภาพภูมิประเทศที่เอื้อต่อการพัฒนาเมือง รวมทั้งมีภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในจุดประตูสู่อีสาน อยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวง และมีเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ลาว หรือกัมพูชา รวมทั้งความหลากหลายของผู้คนทุกอาชีพที่เอื้ออำนวยต่อการร่วมกันพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง
 • เป้าหมายสู่ “Smart City”

  ในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมานั้นเรามีแผนพัฒนาจังหวัดที่ชัดเจน คือ แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เป็นกรอบในการพัฒนา และมีแผนการดำเนินงานใน 3 ระยะ
  พัฒนาให้เป็นเมืองที่สะอาดและปลอดภัย เป็นเมืองการเกษตรครบวงจร (NortheasternFood Valley) และเป็นเมืองท่องเที่ยว เป็นเมืองที่ใช้พลังงานสะอาด
Visitors: 22,320