รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ และสิ่งแวดล้อม เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของข้าราชการอย่างชัดเจน ว่าต้องทำงานเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ

จุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่สนามของนักปกครองของผมครับ หลังจากจบการศึกษาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทแล้ว ผมมีโอกาสได้เข้าอบรมหลักสูตรนายอำเภอ และหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) โดยประเดิมเข้ารับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดครั้งแรก จากนั้นย้ายมาประจำการที่จังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม ในหน้าที่ป้องกันจังหวัด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และนายอำเภอ จากนั้นรับหน้าที่ปลัดจังหวัดที่เพชรบูรณ์และร้อยเอ็ด จนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดเพชรบูรณ์ในปัจจุบัน

    • 8.png
      กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจที่มีแนวคิดจากความมุ่งมั่นของภาครัฐที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนร่วมกับทุกภาคส่วน ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก ให้สามารถพึ่ง...
    • 5.png
      ฝากถึงเกษตรกรชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการให้ความสำคัญกับการผลิตผักปลอดภัยหรือผักอินทรีย์ อยากให้คิดว่าสิ่งที่ทำ ทำเพื่อตัวเราเองและครอบครัว รวมถึงพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้บริโภคอา...
Visitors: 22,320