รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ผมกำกับดูแลการปฏิบัติราชการ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคมและด้านความมั่นคง ประกอบด้วย

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ด้านผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัด (Chief InformationOfficer : CIO) ในการกำกับดูแลกลไกและกระบวนการในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัดให้มีธรรมาภิบาล โดยเน้นความเป็นเอกภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

กำกับดูแลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน 32 โครงการ

    • 02.png
      เมื่อผมได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าภูทับเบิก ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการก็พบอุปสรรคปัญหามากมาย เนื่องจากไม่มีการบังคับ...
    • 03.png
      ผมคิดว่าจังหวัดได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติ นโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงาน ราชการ เอกชน รวมถึงประชาชน ท...
Visitors: 22,320