ตึกขุนอำไพพาณิชย์

ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมือง บนถนนอุบล ลักษณะเป็นตึกเก่าของขุนอำไพพาณิชย์ (อินทร์นาคสีหราช) คหบดีชาวศรีสะเกษ สร้างเมื่อ พ.ศ.2468 โดยช่างชาวจีนและชาวมอญ ตัวอาคารมีรูปทรงและลวดลายปูนปั้นที่งดงามตามคติความเชื่อของชาวจีน ได้รับการบูรณะและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการดีเด่นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในเมืองเมื่อปี พ.ศ.2530 ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้าไปเรียนรู้

Visitors: 22,320