วัดในเรืองศรี

วัดในเรืองศรี

ประวัติและความเป็นมา
มีที่ดินตั้งวัด 25 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2519 แต่เดิมนั้นได้สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2415 ต่อมาปี พ.ศ. 2471 ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่อีกครั้ง และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2524 มีพระภิกษุจำพรรษา 22 รูป สามเณร 25 รูป โดยทางวัดมีการเปิดสอนพระปริยัติธรรมทุกปี และมีโรงเรียนประถมศึกษา ของทางราชการตั้งอยู่ภายในที่วัดด้วย

หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
Visitors: 22,320