วัดป่าพุทธอุทยาน

วัดป่าพุทธอุทยาน

ความเป็นมา ก่อนที่จะมีการสร้างวัดบริเวณละแวกนี้เคยเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมแห้งแล้งจนเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นบ่อยครั้งจึงมีการทำประชาคมขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัดป่าพุทธอุทยานให้เป็นพุทธสถาน ชุมชนพอเพียง และเป็นที่พึ่งของทุกหมู่เหล่า โดยมีคณะสงฆ์ แม่ชี ประชาชนชาวศีล 8 ศีล 5 และผู้ปฏิบัติธรรม เป็นศูนย์รวมจิตใจสาธารณะตามวิถีพุทธอย่างแท้จริง เพื่อยังประโยชน์แด่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามพระพุทธองค์

ตั้งอยู่ เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
Visitors: 22,319