วัดภูเขาทอง

วัดภูเขาทอง

เป็นวัดที่สร้างขึ้น โดยได้รับการอุปถัมภ์จากหลวงพ่อทบ พระเถระผู้ทรงคุณแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ให้ความเมตตาเป็นประธานสร้างวัด ปัจจุบันพระครูบรรพตพัชรกิตติ เป็นเจ้าอาวาส ได้บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
ภายในอุโบสถมีพระประธาน นามว่า พระพุทธมหาเมตตา (หลวงพ่อเจ้าสัว) เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร หน้าตัก9 ศอก สร้างเมื่อคราวฉลองพุทธยันตี 2,600 ปี โดยภายในพระพุทธรูป บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ไว้ให้สาธุชนได้กราบไว้บูชา

 

ตั้งอยู่ ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
Visitors: 22,320