สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

นายอัครชัย ได้ผลธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเพชรบูรณ์

“พัฒนากิจการพระพุทธศาสนาและสนองงานคณะสงฆ์อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สามารถนำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ผลการดำเนินงานที่โดดเด่น

• โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
• โครงการวัดสีขาว
• โครงการถวายความรู้พระสังฆาธิการ เพื่อพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ
• โครงการเชิดชูคนดีศรีเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชากรนับถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของประชากรทั้งจังหวัด สภาพสังคมของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังเป็นสังคมของชาวพุทธ คือ มีการทำบุญตักบาตรในตอนเช้า ไปทำบุญ สวดมนต์ปฏิบัติธรรมตามโอกาส นอกจากนี้ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ไปร่วมกิจกรรมงานบุญที่วัดใกล้บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ยังมีงานบุญประเพณีที่สคัญ คืองานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ในวันสารทไทย วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ชาวเพชรบูรณ์จะร่วมใจกัน อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา พระคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ เข้าพิธีดำน้ำที่ปฏิบัติสืบทอดกันต่อมาหลายรุ่นหลายสมัย จนกลายเป็นประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นประจำทุกปี โดยมีพ่อเมืองเพชรบูรณ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่อัญเชิญลงดำน้ำที่บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารด้วย เชื่อกันว่าการอุ้มพระดำน้ำจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ข้าวปลาอาหารจะสมบูรณ์ พืชผลทางการเกษตรจะงอกงามดีให้ผลผลิตมาก


      

 

Visitors: 22,320