สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี

นโยบายหลักของสำนักงานฯ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดคือ การส่งเสริมสนับสนุนและสนองงานคณะสงฆ์ในด้านพระพุทธศาสนาภายในจังหวัดของตนเองในทุกเรื่อง ดังนั้นนโยบายหลักของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีคือการส่งเสริมสนับสนุนและสนองงานคณะสงฆ์ให้พระพุทธศาสนาเจริญงอกงาม โดยพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมเพื่อให้สังคมพุทธธรรมมีความเข้มแข็งและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่งคงยั่งยืนโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีจะเป็นหน่วยงานหลักในขับเคลื่อนกิจกรรมหลักด้านพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาการจัดระบบบริหารศาสนสมบัติการสนองงานด้านเผยแผ่และการสนองงานกิจการคณะสงฆ์

 

จากวิสัยทัศน์ของสำนักงานฯ ที่ว่า “สนองงานคณะสงฆ์ บริการประชาชน พัฒนาและอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางพระพุทธศาสนา” 

ประกอบด้วยภารกิจ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ดำเนินงาน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การให้ความอุปถัมภ์แก่สถาบัน และกิจการทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศาสนทายาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงให้พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างศักยภาพระบบบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับข้าราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นมืออาชีพ


    

Visitors: 22,320