โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุ่มน้ำเข็ก ตำบลสะเดาะพง 6 หมู่บ้าน ตำบลริมสีม่วง 5 หมู่บ้าน ตำบลเขาค้อ 14 หมู่บ้าน ตำบลหนองแม่นา 10 หมู่บ้าน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์และ พื้นที่ชาวเขาเผ่าม้ง ตำบลเข็กน้อย เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริให้ใช้ “แผนยุทธศาสตร์พัฒนา” เพื่อยุติ สถานการณ์สู้รบ โดยนำพื้นที่ดังกล่าวมาจัดสรรเป็นที่ดินทำกิน และการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรให้กับราษฎรทั่วไป

ที่มาของโครงการ

จากความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย จึงทำให้เกิดสงคราม ก่อการร้ายขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 โดยเฉพาะในบริเวณเขตพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และจังหวัดเลย ซึ่งฝ่ายต่อต้านรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เหมาะสม
ด้วยสภาพป่าเขาที่สลับซับซ้อน ยากที่ฝ่ายรัฐบาลจะปราบปรามได้ต่อมากองทัพบกได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ โดยจัดตั้งกองบัญชาการผสม 394 ขึ้น ที่สนามบินอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2511 ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของชุดควบคุมที่ 33 และได้ดำเนินการต่อสู้อย่างต่อเนื่องกันมา โดยผ่านยุทธการที่สำคัญๆ รวม 13 ครั้ง เช่น ยุทธการภูขี้เถ้า ยุทธการรามสูร ยุทธการผาเมืองเผด็จศึก 1-3 ยุทธการผาเมืองเกรียงไกร ฯลฯ เป็นต้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
• http://www.ldd.go.th
• สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Visitors: 22,320