โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ฯ อำเภอปักธงชัย

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ทรงหมายถึงที่ดินที่ตั้งอยู่ ณ ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวนเนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา ซึ่งนางจรรยา ปั้นดีและนางสมควร มณีสุริยา ได้ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวาย จึงเป็นที่มาของโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่มาของโครงการ

ตลอดรัชสมัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติ ไม่มีวันไหนที่พระองค์จะไม่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอันที่เป็นรักของพระองค์ดังจะเห็นได้จากนวัตกรรมและแนวพระราชดำริใหม่ๆ ที่พระองค์ทรงสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้กับราษฎร ซึ่งปัจจุบันไม่เพียงแต่จะยังประโยชน์ให้กับชาวไทยเท่านั้น แต่ผู้นำหลายชาติได้น้อมนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศด้วย 

“ทฤษฎีใหม่” คือหนึ่งในแนวพระราชดำริที่ทรงคุณประโยชน์ต่อเกษตรกรรายย่อย ด้วยเป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มักประสบปัญหาทั้งภัยธรรมชาติและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตร เพื่อให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤต โดยเฉพาะเรื่องของการขาดแคลนน้ำ

เมื่อทรงได้รับที่ดินแปลงดังกล่าวแล้วจึงได้พระราชทานเพื่อจัดทำโครงการสาธิต “ทฤษฎีใหม่” (แบบบ้านนา) ขนาดเล็ก เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวพึ่งพาตนเองได้แบบพออยู่พอกิน ตามสมควรแก่อัตภาพในระดับที่ประหยัดไม่อดอยาก และเลี้ยงตนเองได้ตามหลักปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง”

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา

Visitors: 22,320