ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสข้างต้น มาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติราชการ โดยท่านได้ให้คำมั่นสัญญาว่า “ข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วมกันนำพาประเทศชาติ ไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน สงบสุขสันติสุข จะรู้รักสามัคคี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนตลอดไป” 

5 ศักยภาพที่โดดเด่นของสกลนคร เนื่องจากจังหวัดสกลนครตั้งอยู่บนที่ราบสูงล้อมรอบด้วยภูเขาและป่าไม้ทำให้เรามีทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรน้ำที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เรามีโครงการชลประทานทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กหลายแห่ง ซึ่งส่งผลให้มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมดเกินกว่ากึ่งหนึ่งของพื้นที่เลยทีเดียว ด้านทำเลที่ตั้งจังหวัดสกลนครอยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหารแค่ 120 กิโลเมตร และสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม 90 กิโลเมตร เหมาะกับการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างยิ่ง 

 
 • จังหวัดสกลนคร
  สกลนคร 4.0

  เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม “สกลนคร 4.0” จังหวัดสกลนครได้ออกแบบปรับปรุงผลผลิตและบริการ การปรับปรุงประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการกระบวนการทำงานที่สำคัญ ทำให้เกิดการค้นพบผลผลิตบริการและวิธีการ รวมไปถึงการสร้างรูปแบบใหม่ในการทำงานเพื่อส่งมอบผลผลิตและบริการที่ดีให้แก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการวางรากฐานของนวัตกรรมจากการศึกษา วิจัยและพัฒนาทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นของจังหวัดสกลนคร ขับเคลื่อนการทำงานผ่านกลไกประชารัฐซึ่งมีภาครัฐเป็นฝ่ายสนับสนุน ภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนภาคประชาสังคมเป็นเครือข่ายสร้างความเข้มแข็ง มีกลุ่มชุมชนและประชาชนเป็นผู้ดำเนินการ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นกรอบแนวคิดในการทำงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนครับ
 • โครงการจิตอาสา

  ผมได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการประชารัฐร่วมใจแก้ไขและกำจัดผักตบชวา บริเวณรอบหนองหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “โครงการจิตอาสาประชาร่วมใจ กำจัดผักตบชวาทั่วไทยในวันสิ่งแวดล้อมไทย” และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และมีการดำเนินการแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน และการสนับสนุนจากภาคเอกชนในจังหวัดสกลนครตามแนวทางประชารัฐหนองหารเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนสกลนคร ทั้งใช้อุปโภค บริโภค ทั้งยังเป็นแหล่งอาหารประเภทโปรตีน และเป็นแหล่งสร้างอาชีพที่สำคัญให้กับชาวบ้านสกลนคร อีกทั้งหนองหารยังเป็นเหมือนปอดที่ช่วยบำบัดน้ำเสีย ช่วยฟอกน้ำเสีย เพื่อนำน้ำในหนองหารกลับมาใช้อุปโภค บริโภคอีกครั้ง
 • จังหวัดสกลนคร
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

  ได้กำหนดวิสัยทัศน์“เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว” เพื่อเป็นเข็มทิศนำทางการพัฒนา โดยนำศักยภาพและความโดดเด่นที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประเด็นดังนี้
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
Visitors: 22,320