วัดธาตุ พระอารามหลวง

วัดธาตุ  พระอารามหลวง ตั้งอยู่เลขที่  ๒๓๗  ถนนกลางเมือง (บ้านเมืองเก่า)  ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๒ โดยพระนครศรีบริรักษ์บรมราชภักดี (เพี้ยเมืองแพน) เจ้าเมืองขอนแก่น เป็นผู้ก่อสร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งเมืองขอนแก่น และได้สร้างพระธาตุขึ้นเป็นปูชนียสถานที่เคารพสักการะของชาวเมืองขอนแก่น จึงเรียกชื่อวัดนี้ว่า "วัดธาตุ" ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี  ชนิดสามัญ  เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๒๑   มีเนื้อที่ ๑ ๒ ไร่มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับที่ดินเอกชน 

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับซอยสาธารณะและถนนรอบบึงแก่นนคร

ทิศใต้             ติดต่อกับซอยสาธารณะ

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับถนนกลางเมืองและที่เอกชน

ปัจจุบัน  พระเทพกิตติรังษี  (ทองสา  วรภาโภ  ป.ธ. ๘, พธ.ด.)  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันและตำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการพัฒนาวัดธาตุ พระอารามหลวงอย่างที่บูรพาจารย์เคยปฏิบัติมา โดยเฉพาะวัดธาตุถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัด จึงมีพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาเพื่อศึกษาและปฏิบัติศาสนกิจปีละประมาณ  ๑๕๐ รูป 

Visitors: 22,320