สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร ได้รับการขนานนามว่าเป็น “แอ่งธรรมะแห่งภาคอีสาน” เนื่องจากมีทั้งวัดวาอารามที่เก่าแก่มากมาย ซึ่งแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่มีมาช้านาน อีกทั้งสกลนครยังเป็นถิ่นกำเนิดและที่พำนักของพระอริยสงฆ์องค์สำคัญ

วัดป่าสุทธาวาส เป็นวัดป่าปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนาธรุะ โดยมีพระราชวิสุทธินายกดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และยังมีตำแหน่งหน้าที่ด้านการปกครอง ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ฝ่ายธรรมยุต วัดนี้มีความสำคัญมากเพราะมีความเกี่ยวพันกับหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพราะท่านหลวงปู่เสาร์ได้รับภาระเป็นผู้บูรณะและก่อสร้างวัดแห่งนี้ เนื่องจากท่านมีความชำนาญเกี่ยวกับงานก่อสร้างและท่านยังเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 2 ต่อจากพระอาจารย์หล้า (รูปที่ 1) ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน วัดป่าสุทธาวาสมีเจ้าอาวาสรวมทั้งสิ้น 11 รูป

 

 

วัดป่ากลางโนนภู่ ตั้งอยู่ที่บ้านกุดก้อม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 28 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2481 เดิมเป็นวัดร้าง หรือวัดเก่าวัดนี้มีความสำคัญกับคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต เพราะก่อนจะเดินทางไปวัดป่าหนองผือ ก็จะแวะพักค้างแรมที่แห่งนี้ อีกทั้งเมื่อช่วงปี พ.ศ.2492 ซึ่งเป็นปีที่ท่านหลวงปู่มั่นมีอายุย่างขึ้น 80 ปี ท่านเริ่มอาพาธเป็นไข้ ศิษย์ผู้อยู่ใกล้ชิดก็ได้เอาธุระรักษาพยาบาลไปตามกำลังความสามารถ อาการอาพาธก็สงบไปบ้างเป็นครั้งคราว แต่แล้วก็กำเริบมากขึ้น ข่าวนี้ได้กระจายไปโดยรวดเร็ว พอออกพรรษาศิษยานุศิษย์ผู้อยู่ไกลต่างก็ทยอยกันเข้ามาปรนนิบัติพยาบาล ได้เชิญหมอแผนปัจจุบันมาตรวจและรักษา โดยได้นำองค์หลวงปู่มั่นมาแวะชั่วคราว ณ ที่แห่งนี้ เพื่อสะดวกแก่ผู้รักษาและศิษยานุศิษย์ที่จะมาเยี่ยมพยาบาล อาการอาพาธมีแต่ทรงกับทรุดลงโดยลำดับ จึงได้ส่งองค์หลวงปู่มั่น ไปยังวัดป่าสุทธาวาส เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2492

 

    

 

วัดป่าหนองผือ (วัดภูริทัตตถิราวาส) ตั้งอยู่บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 65 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2478 ชาวบ้านเรียกว่า “วัดป่าหนองผือ” วัดป่าหนองผือ เป็นวัดสำคัญในสายวัดวิปัสสนากรรมฐาน สร้างขึ้นโดยการนำของหลวงปู่หลุย จันทสาโร เพื่อรองรับการมาพำนักของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยชาวบ้านมีความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยอย่างเข้มแข็ง อีกทั้งเป็นป่ามีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้วัดนี้เกิดความร่มรื่นและร่มเย็นเป็นอย่างมาก โดยหลวงปู่มั่นได้มาพำนักอยู่เสนาสนะป่าหนองผือ ตั้งแต่ พ.ศ.2487 จนถึง พ.ศ.2492

(ปัจฉิมสมัยในวัยชรา นับแต่ พ.ศ.2484 เป็นต้นมา หลวงปู่มั่น มาอยู่จังหวัดสกลนคร เปลี่ยนอิริยาบถไปตามสถานที่วิเวกผาสุกวิหารหลายแห่ง คือ ณ เสนาสนะป่าบ้านนามน ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร)

Visitors: 22,320