เทศบาลนครสกลนคร

นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครสกลนคร

            " เทศบาลนครสกลนครชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
                 ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม "

คือ วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลนครสกลนคร ซึ่งมีสำนักงานเทศบาลตั้งอยู่เลขที่ 1695 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา
เทศบาลนครสกลนคร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2479 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ.2479 มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร โดยยกเอาพื้นที่ ตำบลธาตุเชิงชุมทั้งตำบลเป็นเขตเทศบาลนายกเทศมนตรีคนแรก คือ ขุนถิรมัยสิทธิการ เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2480 

สำนักงานเทศบาลเดิมเรียกว่า “ศาลาเทศบาลเมืองสกลนคร” ตั้งอยู่ที่สถานีรถปรับอากาศเดิม (ลานโพธิ์) ซึ่งเป็นที่ดินของวัดแจ้งแสงอรุณ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2500 จึงย้ายมาตั้งสำนักงานอยู่ในสถานที่ปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ.2533 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงขยายเขตเทศบาลเมืองสกลนคร พ.ศ.2533 จากพื้นที่เดิม 13 ตารางกิโลเมตรเป็น 54.54 ตารางกิโลเมตร และยกฐานะเป็นเทศบาลนครสกลนคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2555 เรื่องการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองสกลนคร เป็นเทศบาลนครสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555 เป็นเทศบาลนคร อันดับที่ 27 ของประเทศและอันดับที่ 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

              


ระบบบำบัดน้ำเสียมาตรฐานสากลของคนสกลนคร
ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครสกลนคร เป็นระบบบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรน้ำเสียของเมืองสกลนคร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2532 เทศบาลนครสกลนครเห็นความสำคัญของการบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อหนองหาร จึงได้ร่วมงานกับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ในการปรับปรุงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO 9001 ซึ่งมาตรฐานสากลดงั กล่าวเปน็ มาตรฐานที่เน้นประสิทธิภาพของการจัดการ และการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องจากความตั้งใจและทุ่มเทของคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งความเอาใจใส่ของคณะผู้บริหาร ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครสกลนครประสบความสำเร็จ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2549 นับเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแห่งแรกของประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้ และสามารถรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 

                 

Visitors: 22,320