องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย

นายบุญเตรียม งอยผาลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย

“มุ่งแก้ไขปัญหา พัฒนาการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมเพื่อเต่างอย น่าอยู่”

คือ วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย เลขที่ 189 หมู่ 7 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ห่างจากที่ว่าการอำเภอเต่างอยประมาณ 1 กม. และห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร 23 กม.

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย มีพื้นที่ 40,000 ไร่ หรือ 64 ตารางกิโลเมตร
สภาพพื้นที่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบและมีพื้นที่ติดกับภูเขาบางส่วน สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก มีลำน้ำพุงซึ่งเป็นลำน้ำขนาดใหญ่ไหลผ่าน
เขตการปกครอง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน จำนวนประชากร 5,795 คน แยกเป็นชาย 2,934 คน หญิง 2,861 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 90,54 คน/ตารางกิโลเมตร
อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
สินค้า OTOP ได้แก่ ไม้กวาดดอกหญ้า ข้าวโพดฝักอ่อน มะเขือเทศ
ประเพณี-วัฒนธรรม ได้แก่ ประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง

ศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอเต่างอย และส่วนราชการในเขตอำเภอเต่างอย จึงถือได้ว่าเป็นตำบลที่มีศักยภาพทั้งในด้านภูมิศาสตร์ และปูชนียบุคคล มีองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่สามารถรวบรวมและดำเนินกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ที่เป็นการหลอมรวมจิตใจและความร่วมมือของทุกภาคส่วน อาทิ สภาวัฒนธรรมตำบลเต่างอย และสภาเด็กและเยาวชนตำบลเต่างอย

สถานที่สำคัญของตำบลเต่างอย
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2523 เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนราษฎรในบริเวณนั้น และมีพระราชดำริให้ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น จึงเป็นที่มาของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปแห่งที่ 3 (เต่างอย) แห่งบ้านนางอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมะเขือเทศเข้มข้นหลัก เพื่อส่งโรงงานผลิตปลากระป๋องและอตุสาหกรรมเกี่ยวเนื่องสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นได้อย่างมากมาย

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
พญาเต่างอย พญาเต่างอยเป็นรูปปั้นเต่าขนาดใหญ่ กว้าง 4.59 เมตร ยาว 7.39 เมตร สูง 5.09 เมตร มีการจัดพิธีบวงสรวงเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2555 (ฤกษ์ 09.15 น. วันที่ 5 เดือน 5 พ.ศ.2555) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอำเภอเต่างอย โดยการนำของนายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์ นายอำเภอเต่างอยในขณะนั้น ซึ่งใต้ท้องพญาเต่างอยบรรจุมวลสาร และวัตถุมงคลต่างๆ มากมาย

         

พระพุทธรัตนกัสสปะชยมงคลประทานพร
พระพุทธรัตนกัสสปะชยมงคลประทานพรประดิษฐานอยู่ ณ บริเวณสวนสาธารณะและสวนสุขภาพตำบลเต่างอย เป็น พระพุทธรูปปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง 2.26 เมตร สูง 3.89 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเสริมบุญบารมีปู่ตากุดนาแซง และให้ประชาชนชาวอำเภอเต่างอย และผู้คนทั่วไปได้สักการะกราบไหว้ ดำเนินการหล่อในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2560 และทำพิธีพุทธาภิเษก ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 (ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5)                       

ศาลปู่ตากุดนาแซง
เป็นศาลปู่ตาที่มีรูปเหมือน “ปู่เพียร” ตั้งอยู่ในศาล ซึ่งเชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของชาวบ้านเต่างอย ทำหน้าที่คล้ายกับเทพารักษ์ของหมู่บ้าน ปกป้องคุ้มครองคนในหมู่บ้านให้มีความปกติสุข

ล่องแพและปั่นจักรยานน้ำ
กิจกรรมล่องแพและปั่นจักรยานน้ำ เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ขององค์การบริหารส่วน ตำบล เต่างอยซึ่งมีแพให้เช่าเพื่อล่องชมทัศนียภาพ จำนวน 15 ลำ อัตราค่าบริการชั่วโมงแรก 150 บาท ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 100 บาทและจักรยานน้ำ ให้เช่าในอัตรา 20 บาท/30 นาที   

 

Visitors: 22,320