องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

นายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ห้วยยาง

“ห้วยยางน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง”

คือ วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เลขที่ 537 หมู่ที่ 4 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากอำเภอเมืองสกลนครไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 9 กิโลเมตร บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213

1. ประกาศเกียรติคุณให้ นายรำลึก อิงเอนุ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2559 

2.ประกาศเกียรติคุณให้ นายรำลึก อิงเอนุ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เป็นผู้มีผลงานดีเด่นพัฒนาหมู่บ้านและเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ “สร้างฝายเพื่อพ่อก่อสุขสามัคคีจังหวัดสกลนคร”) เป็นคนดีศรีอำเภอเมืองสกลนคร ประจำเดือนเมษายน 2558

โครงการต่างๆ ของตำบลห้วยยาง

• โครงการ “สัปดาห์ล้างบ้าน ย้อมเมือง” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู
อบต.ห้วยยาง โดยสำนักงานปลัด จัดกิจกรรมเก็บขยะตามไหล่ทางถนน ตามโครงการ “สัปดาห์ล้างบ้าน ย้อมเมือง” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

  

• โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และผลิตปุ๋ยใช้เองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

อบต.ห้วยยาง โดยงานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมผลิตปุ๋ยชีวภาพ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และผลิตปุ๋ย ใช้เองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

   

 • พิธีส่งมอบบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ตำบลห้วยยาง

อบต.ห้วยยาง โดยงานสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัด ได้จัดพิธีส่งมอบบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ให้แก่ราษฎรบ้านนาขามหมู่ที่ 3, บ้านพะเนาว์ หมู่ที่ 7 และบ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตามโครงการบ้านเทิดไท้ ถวายเป็นพระราชกุศล “ทำความดี เพื่อพ่อหลวง”

• โครงการปลูกป่าแบบยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว
อบต.ห้วยยาง โดยงานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัดจัดกิจกรรมปลูกป่าแบบยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว

• โครงการป้องกันและดับไฟป่า (จัดแนวกันไฟรอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์) ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
อบต.ห้วยยาง ร่วมกับส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 สถานีควบคุมไฟป่าสกลนครสถานีควบคุมไฟป่าภูพาน สถานีควบคุมไฟป่านครพนม สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่จังหวัดนครพนมอุทยานแห่งชาติภูพาน และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สน.4 (ลาดกะเฌอ) จัดโครงการป้องกันและดับไฟป่า (จัดแนวกันไฟรอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ประจำปี 2559) ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

• โครงการทำฝายชะลอน้ำเพื่อการเกษตร
อบต.ห้วยยาง โดยงานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด ทำฝายชะลอน้ำเพื่อการเกษตร ตามโครงการทำฝายชะลอน้ำเพื่อการเกษตร“ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

• โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อบต.ห้วยยาง โดยงานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัดลงพื้นที่ปลูกหญ้าแฝก ตามโครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

• โครงการลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาโดยประชารัฐ “ทำความดี เพื่อพ่อ”
อบต.ห้วยยาง โดยสำนักงานปลัด จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาโดยประชารัฐ ปี 2559 “ทำความดี เพื่อพ่อ” บริเวณทุ่งนาบ้านพะเนาว์ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

• โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยรักษาสิ่งแวดล้อม
อบต.ห้วยยางโดยงานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัดจัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยรักษาสิ่งแวดล้อมประจำปี 2559

  

Visitors: 22,320