อำเภอพรรณานิคม

นายวีระวัฒน์ วงษ์ศรีรักษา นายอำเภอพรรณานิคม

" พระธาตุภูเพ็กล้ำค่า ถิ่นผ้าย้อมคราม วัดถ้ำขามร่มรื่น
ภาคพื้นกสิกรรม วัฒนธรรมเผ่าภูไท ธรรมะสดใสหลวงปู่ฝั้น "

คือ คำขวัญประจำอำเภอพรรณานิคม ซึ่งมีที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.พรรณา โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ห่างจากจังหวัดสกลนคร 39 กิโลเมตร

ประวัติอำเภอพรรณานิคม

เมื่อปี พ.ศ.2385 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เจ้าลี (โฮงกลาง), เจ้าอินทร์ และเจ้านวลสามพี่น้องลูกชายของเจ้าเมืองวังอ่างคำได้อพยพข้ามโขงมาทางบ้านหนองเชียงสือแขวงเมืองสกลนคร ครั้นมาถึงบ้านเปือยที่ตำบลวังยางในปัจจุบัน ได้หยุดพำนักอยู่ชั่วคราวก็ต้องอพยพต่อ เพราะสถานที่นั้นเป็นที่ลุ่มมากกว่าที่ดอน ชาวบ้านวังยางได้เรียกสถานที่นั้นว่า “ท่าพรรณา” เพราะอยู่ใกล้ลำห้วยอูน ทางข้ามไปบ้านหนองหวาย

เมื่ออพยพมาถึงบ้านพังพร้าว เห็นว่าเป็นสถานที่อันเหมาะสม จึงตั้งหลักแหล่งพำนัก ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งได้ไปตั้งหลักแหล่งอยู่ที่บ้านม่วงไข่

เมื่อปี พ.ศ.2387 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะ “บ้านพังพร้าว” ขึ้นเป็นเมืองพรรณานิคม ต่อมาในปี พ.ศ.2445 ทางราชการได้เปลี่ยนระบอบการปกครองใหม่ เมืองพรรณานิคมจึงได้เปลี่ยนเป็น “อำเภอพรรณานิคม” จังหวัดสกลนครโดยพระเสนาณรงค์ (สุวรรณ์) คนที่ 4 ได้รับแต่งตั้งเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอพรรณานิคม

ข้อมูลทั่วไป

อำเภอพรรณานิคม มีพื้นที่ทั้งหมด 673.798 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 421,124 ไร่ อำเภอพรรณานิคม ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 160-180 เมตร ทางทิศใต้คาบเกี่ยวกับเทือกเขาภูพาน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบและส่วนหนึ่งอยู่ในเขตชลประทานน้ำอูน มีทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูพานป่าสงวนแห่งชาติกุดไห-นาใน และป่าสงวนแห่งชาติโนนอุดม

การปกครอง-ประชากร อำเภอพรรณานิคมแบ่งเขตการปกครองเป็น 10 ตำบล 135 หมู่บ้าน มีเทศบาลตำบล 8 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 3 แห่ง มีประชากรทั้งสิ้น 77,670 คน 24,937 ครัวเรือน

สภาพเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือ การทำนา รองลงมาได้แก่ ทำไร่ ทำสวน (ยางพารา) เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชประมง รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม (โรงงงานเย็บรองเท้า-ทำเครื่องหนัง และโรงงานเย็บนวมชกมวย) ฯลฯ ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 50,474.14 บาท/คน/ปี

ผลผลิตที่สำคัญและมีชื่อเสียง ได้แก่ ข้าว กข.6, แคลตาลูป, แตงโม, ข้าวหอมมะลิ 105, ถั่วลิสง และพริก

ศิลปวัฒนธรรม อำเภอพรรณานิคมมีงานประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ คือ งานบั้งไฟ,บุญผะเหวด, บุญประทายข้าวเปลือก,งานสงกรานต์และแข่งเรือ

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

• พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ตั้งอยู่บริเวณวัดป่าอุดมสมพร หมู่ที่ 4 ต.พรรณา ห่างจากอำเภอ 2 กม.
• วัดคำประมง ตั้งอยู่บ้านคำประมง หมู่ที่ 4 ต.สว่าง ห่างจากอำเภอ 25 กม.
• วัดถ้ำขาม ตั้งอยู่ภูถ้ำขาม บ้านคำข่า หมู่ที่ 4 ต.ไร่ ห่างจากอำเภอ 21 กม.
• พระธาตุภูเพ็ก ตั้งอยู่บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ 12 ต.นาหัวบ่อ ห่างจากอำเภอ 29 กม.
• วัดป่าภูริทัตตถิราวาส ตั้งอยู่บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 ต.นาใน ห่างจากอำเภอ 27 กม.

 

           

Visitors: 22,320