เทศบาลตำบลพรรณานิคม

 

นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม

 

“มุ่งสู่เมืองน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาเป็นเลิศ”

คือ วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพรรณานิคม ตั้งอยู่ที่ถนนนิตโย ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากจังหวัดสกลนคร ประมาณ 38 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 22 (ถนนสาย สกลนคร-อุดรธานี)

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลพรรณานิคม
มีพื้นที่ 1.54 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 962.50 ไร่ มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้านในตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร คือ บ้านพรรณา หมู่ 2 บ้านโคกสุวรรณ หมู่ 6 และบ้านน้อยโนนจำนงค์ หมู่ 10

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพโดยทั่วไปในเขตเทศบาลมีการประกอบเกษตรกรรมน้อยมาก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย อาคาร ร้านค้า การเกษตรกรรมมีพื้นที่เพียงร้อยละ 5 ของพื้นที่ในเขต พื้นที่นิยมปลูกมากที่สุดคือ ข้าว รองลงมาผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับ สำหรับพืชผักสวนครัวจะนิยมปลูกตามครัวเรือน

ประชากร

ในเขตเทศบาลตำบลพรรณานิคม มีจำนวนทั้งสิ้น 2,579 คน เป็นชาย 1,230 คน เป็นหญิงจำนวน 1,349 คน จำนวนครัวเรือน 1,335 ครัวเรือน ความหนาแน่นประชากร 1,717 ตารางกิโลเมตร ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม พาณิชยกรรมรับจ้าง และรับราชการตามลำดับ
ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณสองฟากถนนโดยเฉพาะถนนนิตโย ถนนศรีสวัสดิ์วิไล ถนนศุภกิจวาทศิลป์ ถนนศิริชัย ถนนภูไทอุทิศ ฯลฯ เนื่องจากคลองส่งน้ำชลประทานลำน้ำอูนไหลผ่าน มีเขตครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้านในตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร คือ บ้านพรรณาหมู่ 2 บ้านโคกสุวรรณ หมู่ 6 และบ้านน้อยโนนจำนงค์ หมู่ 10

วัฒนธรรม

มีประเพณีที่สำคัญที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา คือ ประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่หอถลา ตั้งอยู่ชุมชนหลักเมือง ซึ่งจัดขึ้นในวันแรม 9 ค่ำ เดือน 4 หรือประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมของทุกปี และประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่มเหศักดิ์ ตั้งอยู่ชุมชนน้ำอูนรุ่งเรือง จัดงานประเพณีประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี

การเมืองการปกครอง
การบริหารเทศบาลตำบลพรรณานิคม ประกอบด้วย
1. ฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน โดยมาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีหน้าที่ในการออกกฎเทศบัญญัติในเรื่องต่างๆ ตามระเบียบที่กฎหมายกำหนดซึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
2. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบล พรรณานิคม จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม จำนวน 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม จำนวน 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม จำนวน 1 คน

พันธกิจ 

1. จัดให้มีและบำรุงระบบสาธารณูปโภคทั้งทางบกและทางน้ำ  
2. จัดให้มีและบำรุงไฟฟ้าและประปา
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์การ
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นและในเขตจังหวัด
5. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
6. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
7. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและพอเพียง
2. ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. มีจำนวนนักท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
4. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
5. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ตั้งอยู่ที่วัดป่าอุดมสมพรต.พรรณานิคม อ.พรรณนานิคม ภายในมีรูปปั้นพระอาจารย์ฝั้นขนาดเท่าองค์จริงนั่งห้อยเท้า และถือไม้เท้าไว้ในมือ มีตู้จัดแสดงอัฐิธาตุ และเครื่องอัฐบริขารของท่าน รวมทั้งประวัติความเป็นมาตั้งแต่ท่านเกิดจนมรณภาพ

สินค้า OTOP ขึ้นชื่อ
ผ้าย้อมคราม ผลิตภัณฑ์จากการสั่งสมภูมิปัญญามานานและได้รับฉายาว่า “ผ้าผิวสวย” เนื่องจากการสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มที่ผ่านการย้อมคราม จะมีคุณสมบัติในการป้องกันแสงยูวีทำลายผิว

Visitors: 22,320