เทศบาลตำบลนาใน

นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาใน

 

“เมืองเกษตรกรรม นำด้านอาชีพเสริม ส่งเสริมชุมชนให้น่าอยู่ ประชาชนเชิดชูคุณธรรม”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนากีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์   สินค้า OTOP น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนถือปฏิบัติในการดำรงชีพ พร้อมกับขยายผลหมู่บ้าน   3 ธรรม
• เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาทุกระดับและด้านการศาสนา การกีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
• เพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
• เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ป่าไม้และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์บกสัตว์น้ำ

ประวัติเทศบาลตำบลนาใน

ปี พ.ศ.2396 มีราษฎรอพยพจากเมืองวังอ่างคำ ประเทศลาว มาตั้งบ้านเรือนที่ตำบลนาใน ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงเทือกเขาภูพาน ตำบลนาในมีเนื้อที่ 103.46 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านอูนดง บ้านหนองผือ บ้านห้วยบุ่น บ้านนาเลา บ้านนาใน บ้านผักคำภู บ้านนาทัน บ้านหนองผือน้อย บ้านผักคำภูใหม่ บ้านหนองไชยวาลย์ และบ้านผักคำภู
เทศบาลตำบลนาใน จัดตั้งจากสภาตำบลนาในเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539 และยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาในเป็นเทศบาลตำบลนาใน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2552
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ที่ 10 ถนนหนองเบ็น-ผักคำภู ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โทร. 042-704753-4 โทรสาร. 042-704754

ประเพณีและวัฒนธรรม

ประชาชนในตำบลนาในมีทั้งชาวภูไท และไทยโซ่ (โส้) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงมีประเพณีอันเนื่องมาจากวันสำคัญทางพุทธศาสนา อาทิ ประเพณีงานทอดกฐิน ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีบุญกองข้าว ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีเลี้ยงผีหมอเหยา ผีปู่ตาและประเพณีวันวิสาขบูชา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาในได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทอผ้าฝ้าย ย้อมคราม การจักสาน การปลูกหม่อนและเลี้ยงไหม การเข็นฝ้าย การปลูกพืชสมุนไพร วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ ฯลฯ

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

1. ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามกลุ่มผ้าย้อมครามบ้านอูนดง-บ้านหนองไชยวาลย์ สินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและได้รับรางวัล OTOP ระดับ 5 ดาว คือ การทอผ้าย้อมครามของกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์ โทร. 080-7653937

2. กลุ่มทอผ้าฝ้าย ย้อมสีเปลือกไม้ “บ้านผักคำภู” เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนครตามโครงการแก้ไขความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2560 ความโดดเด่น “ย้อมสีด้วยเปลือกไม้ทอด้วยฝ้ายเข็นมือ” โทร.089-1759317, 093-4862695

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

วัดป่าภูริทัตตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ) เป็นวัดที่สงบเงียบ ร่มรื่น เหมาะสำหรับการปฎิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพ.ศ.2487 หลวงปูมั่น ภูริทัตตเถระ ได้ย้ายมาอยู่ที่เสนาสนะป่าบ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครต่อมาได้มีก่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) และประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และยกฉัตรพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

Visitors: 22,320