เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

 

นายประวิน การุญ นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

 

“บ้านเมืองน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน”

คือ วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพรรณานิคม ตั้งอยู่ที่ถนนนิตโย ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากจังหวัดสกลนคร ประมาณ 38 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 22 (ถนนสาย สกลนคร-อุดรธานี)

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ มีพื้นที่ทั้งหมด 80 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 50,000 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลนาหัวบ่อ มีสภาพพื้นที่ทางตอนใต้มีลักษณะเป็นภูเขาและป่าไม้ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนทางตอนกลางและตอนเหนือของตำบลมีลักษณะเป็นที่ราบเรียบจนถึงค่อนข้างแบบลูกคลื่นลอนลาด นอกจากนั้นยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติและหนองน้ำกระจายอยู่ทั่วไปภายในตำบล รวมทั้งยังมีคลองส่งน้ำของชลประทานน้ำอูนผ่านหมู่บ้านต่างๆ เกือบทุกหมู่บ้าน

การปกครอง

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อแบ่งการปกครองเป็น 19 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมดจำนวน 9,988 คนเป็นชาย 5,075 คน หญิง 4,913 คน จำนวนครัวเรือน 3,410 ครัวเรือน

สภาพเศรษฐกิจ 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ และมีอาชีพเสริมคือการปลูกต้นคราม ทอผ้า ฝ้ายย้อมคราม การเลี้ยงปลาหมอและปลานิล โดยมีการรวมกลุ่มอาชีพที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มทอผ้าย้อมคราม กลุ่มเลี้ยงปลากลุ่มปลูกกล้วยหอมทอง และกลุ่มจักสาน

 ขนบธรรมเนียม-ประเพณีสำคัญ 

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อได้อนุรักษ์และสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากที่เทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพระมารดา ซึ่งถือตามประวัตินี้ก็เท่ากับทำบุญตักบาตร รับเสด็จพระพุทธเจ้าในคราวเสด็จลงมาจากเทวโลกนั่นเอง โดยตำบลนาหัวบ่อจะจัดประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ในช่วงออกพรรษาของทุกปี ที่วัดพระธาตุภูเพ็ก ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

โบราณสถาน/สถานที่ท่องเที่ยว

พระธาตุภูเพ็ก หรือ ปราสาทภูเพ็ก จัดเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่บนภูเขา ประดิษฐานบนเทือกเขาภูพาน ณ วัดพระธาตุภูเพ็ก ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

OTOP ขึ้นชื่อของนาหัวบ่อ

กลุ่มทอผ้าย้อมคราม บ้านนาหัวบ่อ หมู่ 1, หมู่ 5, หมู่ 13,หมู่ 19 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงที่สุดในการผลิตผ้าย้อมคราม ที่ทำจากผ้าฝ้ายธรรมชาติ มีกลิ่นหอม เนื้อสัมผัสนุ่ม และมีคุณสมบัติในการป้องกันรังสียูวี ระบายอากาศได้ดีแต่ยังให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้อย่างพอเหมาะ ไม่ร้อนและหนาวเกินไป จึงเป็นที่นิยมของชาวท้องถิ่นและชาวต่างชาติ

คุณลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การใช้สีที่มาจากธรรมชาติไม่มีสิ่งที่เป็นสารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้และผู้บริโภค ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม จึงได้รับความนิยมจากคนไทยและชาวต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เวียดนาม

Visitors: 22,320