องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

นายบุญคำ เถาว์อ้วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

“เต็มใจบริการ บริการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานการแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ทุกคนมีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

คือ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตั้งอยู่เลขที่ 142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดยอยู่ห่างจากอำเภอกุสุมาลย์ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 2 กิโลเมตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลนาโพธิ์

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
• ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประวัติความเป็นมา ในอดีตมีชาวไทโซ่ (โส้) ที่อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาจากเมืองมหาชัย แขวงคำม่วน ประเทศลาว และชาวภูไท อพยพมาจากเมืองเวเรณูนคร หรืออำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เมื่อมาเห็นทำเลที่เหมาะสม มีความสงบร่มเย็น มีต้นโพธิ์และต้นไทรขึ้น จึงพากันตั้งบ้านเรือนและประกอบอาชีพทำไร่ทำนา และตั้งชื่อบ้านว่า “บ้านนาโพธิ์” มีกำนันคนแรกชื่อตาหมื่น ศรีอักษร 

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งและขนาด
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 90.87 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 56,794 ไร่ พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ส่วนมาก เป็นพื้นที่สำหรับการเลี้ยงสัตว์ และเพาะปลูก ทำการเกษตร ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับและมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ

การปกครอง
ตำบลนาโพธิ์ แบ่งการปกครองเป็น 12 หมู่บ้านและอยู่ในเขตการปกครองของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เต็มจำนวน 12 หมู่บ้าน จำนวน 2,304 ครัวเรือน จำนวนประชากร 8,079 คน ประชากรร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

สภาพสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
• การศึกษา มีโรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง และโรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ฯบ้านม่วง   มีจำนวนเด็ก 30 คน ศูนย์ฯบ้านโคกม่วง มีจำนวนเด็ก 30 คน ศูนย์ฯบ้านนาโพธิ์มีจำนวนเด็ก 40 คน และศูนย์บ้านโคกสว่าง มีจำนวนเด็ก 32 คน และที่อ่าน           หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง
• สถาบันและองค์กรทางศาสนา มีวัดหรือสำนักสงฆ์ 10 แห่ง และมีโบสถ์คริสต์ 3 แห่ง
• วัฒนธรรม มี “ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ตำบลนาโพธิ์” ตั้งอยู่ที่บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 2 เนื่องจากชาวตำบลนาโพธิ์นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ จึงมีประเพณีที่หลาก   หลาย เช่น วันคริสต์มาสของชาวคริสต์ ส่วนชาวพุทธก็จะมีประเพณีและเทศกาลต่างๆ เช่น สงกรานต์ เข้าพรรษา-ออกพรรษา ฯลฯ

รองลงมาคือรับจ้าง และค้าขาย

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสานใช้สำหรับในครัวเรือน การใช้สมุนไพรรักษาโรค และมีกลุ่มตัดเย็บและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านขาไก่ และกลุ่มทอผ้าบ้านขาไก่
ภาษาถิ่น ชาวบ้านตำบลนาโพธิ์ใช้กันทุกวันนี้ เช่น ภาษาไทโส้ (โซ่) ภาษาย้อ ภาษาภูไท
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ และป่าไม้ ซึ่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มีป่าไม้ของชุมชนและป่าที่ปลูกขึ้นเอง

กลุ่มอาชีพสำคัญ

ภายในตำบลนาโพธิ์ มีการรวมกลุ่มอาชีพ 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มทอผ้าบ้านขาไก่ โดยสมาชิกของกลุ่มส่วนมากจะประกอบอาชีพหลักคือทำนา เวลาที่ว่างจากทำนาจะทอผ้า เช่น ผ้าห่ม
2.กลุ่มตัดเย็บและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า บ้านขาไก่

การท่องเที่ยว และงานประจำปี

• ประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส จัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคม
• ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จัดขึ้นในเดือนมกราคม
• ประเพณีทำบุญกองข้าว จัดขึ้นประมาณเดือนมกราคม
• ประเพณีเลี้ยงผีมูล จัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์
• ประเพณีวันสงกรานต์ จัดขึ้นในเดือนเมษายน
• ประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
• ประเพณีวันเข้าพรรษา-ออกพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคมและตุลาคม-พฤศจิกายน

 

          

 

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือน และส่วนที่เหลือก็จำหน่ายบ้างได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ตัดเย็บและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านขาไก่ และกลุ่มทอผ้าบ้านขาไก่ เครื่องจักสานที่ทำจากไม้ไผ่ของบ้านบอน

 

 

Visitors: 22,320