เทศบาลตำบลโพนแพง

นายสุระพงษ์ เขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

 

“บ้านเมืองน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม ก้าวนำการศึกษาประชาอยู่ดีกินดี”

คือ วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโพนแพง ตั้งอยู่ที่บ้านเซือม หมู่ 7 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปัจจุบันมี นายสุระพงษ์ เขื่อนขันธ์ ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ตั้งแต่ พ.ศ.2555 ถึงปัจจุบัน และมี นายสามชัย ชาไมล์ ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลโพนแพงเป็นตำบลหนึ่งของ อ.อากาศอำนวยเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล ตำบลโพนแพง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 มีพื้นที่ประมาณ 69 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูง มีพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ขนาด 194 ไร่ และเป็นลำห้วย 16 สาย สระน้ำสาธารณะ และลำน้ำยาม เหมาะสำหรับทำการเกษตร

คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 

1. นายสุระพงษ์ เขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรี
2. นายสมยศ ผาอินทร์ รองนายกเทศมนตรี
3. นายพิทักษ์ หัตถสาร รองนายกเทศมนตรี
4. นายรถ ผิวไหมคำ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
5. นายจันทร์เนตร สำเภาทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี
6. นายสามชัย ชาไมล์ ปลัดเทศบาล
7. นางศรีสวรรค์ คำสอน รองปลัดเทศบาล
8. นางสาวสกุลดา จันลาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคลัง
9. นายธวัชชัย คำทุม ผู้อำนวยการกองช่าง

มีส่วนราชการ ดังนี้ 

1. สำนักปลัด 2. กองคลัง 3. กองช่าง 4. กองการศึกษา
เทศบาลตำบลโพนแพงมีรายได้รวมเงินอุดหนุนในปี 2559 จำนวน 48,401,180 บาท

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

2. พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชน 

เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

3. พัฒนาอาชีพหลักและส่งเสริมอาชีพรองให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเพื่อการบริหารตำบลแบบบูรณาการ
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน
7. ส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงอย่างยั่งยืน 
8. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 

เขตการปกครอง 

เทศบาลตำบลโพนแพงแบ่งการปกครองเป็น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแพงน้อย หมู่ที่ 1, บ้านแพงใหญ่ หมู่ที่ 2, บ้านเซือม หมู่ที่ 3, 7, 11, บ้านกลาง หมู่ที่ 4, 8, 12,บ้านนาโน หมู่ที่ 5, บ้านคึม หมู่ที่ 6, 10 และบ้านโพนแพง หมู่ที่ 9 มีประชากร จำนวน 9,524 คน มีครัวเรือน จำนวน 3,038 ครัวเรือน

ด้านการศึกษา

• ระดับก่อนประถมศึกษา 6 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเซือม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง-นาโน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพงใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคึม โรงเรียนอนุบาลเอกชนปิ่นเกศ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพนแพง
• ระดับประถมศึกษา 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ โรงเรียนบ้านคึม โรงเรียนบ้านแพงน้อย
• ระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านเซือมโรงเรียนชุมชนบ้านกลาง-นาโน

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

เทศบาลตำบลโพนแพง มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น โดยมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง มีประเพณีฮีต 12 ครอง 14 ตามประเพณีทั่วไปของชาวพุทธ ช่วงเดือนเมษายนของทุกปีจะเป็นงานประเพณีบุญมหาชาติและงานสงกรานต์ มีการจัดงานวันผู้สูงอายุ วันรวมใจเยาวชน เทศน์มหาชาติ และแห่พระแก้วประเพณีบุญข้าวสาก ไหลห้านบูชาไฟ ประมาณเดือนกันยายน (วันเพ็ญเดือนสิบ) ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การละเล่นพื้นบ้านการแข่งขันเรือ และประเพณีเลี้ยงปู่ตาเดือนหกขึ้นหกค่ำของทุกปี

วัดสำคัญในเขต ทต.โพนแพง

วัดป่าปทีปปุญญาราม (หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป) บ้านเซือม ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

         

Visitors: 22,320