เทศบาลตำบลท่าก้อน

นางลัดดา พละไกร นายกเทศมนตรีตำบลท่าก้อน

 

“มุ่งสร้างรายได้ให้ชุมชน คนสุขภาพดี มีการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้
เชิดชูภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณี เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ”

 

คือ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลท่าก้อน ซึ่งมีสำนักงาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านท่าก้อน ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยอยู่ทางทิศเหนือห่างจากตัวอำเภออากาศอำนวย ประมาณ 25 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสกลนครประมาณ 90 กิโลเมตร

ปัจจุบันมี นางลัดดา พละไกร ดำรง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าก้อนและนายวิทยา พรมกาวงศ์ ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลท่าก้อน

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลท่าก้อน มีพื้นที่ประมาณ 63 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ มีลำน้ำที่สำคัญไหลผ่าน คือ ลำน้ำสงครามตำบลท่าก้อนแบ่งออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 5,104 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือ การทำนา อาชีพเสริมคือ การเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช จับปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติ หัตถกรรม ฯลฯ

กิจกรรม/โครงการเด่น 

• โครงการเสริมสร้างชุมชนน่าอยู่สู่การขยายเครือข่ายตำบลสุขภาวะ 2558-2561
• การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด (ท่าก้อนคัพ) ครั้งที่ 19 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าควาย วันที่ 20-22     มีนาคม พ.ศ.2560
• โครงการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าก้อน ประจำปี2559 เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน แกปัญหา   ความเดือดร้อนของประชาชนตำบลท่าก้อน
• โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559
• โครงการโรงเรียนพ่อแม่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าก้อน ประจำปี 2559
• โครงการอบรมเด็กและเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน และสถานศึกษา ประจำปี 2559

โอท็อปประจำตำบล...ที่สำคัญ

เป็นผ้าขาวม้า ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ผ้าย้อมคราม โดยกลุ่มสตรีทอผ้าย้อมครามบ้านโพนก่อ บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โทร. 062-141-3128

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประกาศเกียรติคุณแก่ เทศบาลตำบลท่าก้อน ในฐานะปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนระดับดีเยี่ยมระหว่างปีพุทธศักราช 2558-2561

  

  
       

Visitors: 22,320