เทศบาลตำบลหนองสนม

 

นายพิทูรย์ อนุศาสน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองสนม

 

“พัฒนาหนองสนมถิ่นน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม ก้าวนำรองรับ AEC มั่งมีด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”

คือ วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองสนมซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 122 หมู่ 17 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ห่างจากอำเภอวานรนิวาส 12 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสกลนคร 58 กิโลเมตร

ข้อมูลทั่วไป

ตำบลหนองสนม มีพื้นที่ทั้งหมด 106 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 66,250 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลหนองสนมมีลักษณะเป็นที่สูงทางทิศใต้ และลาดต่ำลงทางทิศเหนือของตำบล ทำให้พื้นที่ทางทิศตะวันออกเป็นที่ลุ่มสลับดอน เป็นลักษณะลูกคลื่นลอนลึกทางด้านทิศตะวันตกส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม มีลูกคลื่นลอนตื้นสลับบางส่วน มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จำนวน 3 สาย คือ ลำน้ำยาม ห้วยเชียงลม และห้วยทิง แหล่งน้ำขนาดเล็ก 4 แห่ง คือ หนองกัด หนองไชยสิทธิ์ หนองอีจ่อย และหนองอีเลิง

การปกครอง/ประชากร

เทศบาลตำบลหนองสนมมีทั้งหมด 21 หมู่บ้าน จำนวนประชากรทั้งหมด 13,567 คน (ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์) แยกเป็นเพศชาย จำนวน 6,815 คน เพศหญิง จำนวน 6,752 คน

ภาพเศรษฐกิจ 

ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทำนา ส่วนที่เหลือเป็นอาชีพค้าขาย รับจ้างเลี้ยงสัตว์ ทำสวน (เช่น ข้าวโพด แตง มันสำปะหลัง) รับราชการและอีกบางส่วนจะอพยพไปใช้แรงงานในเมืองใหญ่

พืชเศรษฐกิจ

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลแห่งนี้ โดยพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกกันมากที่สุดในช่วงการทำนาปี คือ ข้าวพันธุ์เหนียว เช่น กข6 กข12 เนื่องจากเป็นข้าวที่รับประทานกันในท้องถิ่น รองลงมาได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ส่วนพันธุ์ข้าวอื่นๆ มีการปลูกเหมือนกันแต่ไม่มาก

สภาพสังคม

ตำบลหนองสนมโดยทั่วไปจะเป็นสังคมเกษตรมีวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน คือมีความเรียบง่ายใช้ชีวิตอย่างพอเพียงทำให้ชาวบ้านตำบลหนองสนมแห่งนี้มีการพึ่งพาอาศัยกันอยู่ตลอดเวลา

สภาพสังคม พันธกิจการพัฒนา

1. จัดให้มีและบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้า
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษาของประชาชน
3. ส่งเสริมและสร้างการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย
4. ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรมเกษตรกรรม รองรับ AEC
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Visitors: 22,320