องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น

นายตรีทศ เพ็งสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น

“ชุมชนน่าอยู่ ผู้คนมีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

คือ วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น

ข้อมูลทั่วไป

อบต.บ้านแป้น ตั้งอยู่ที่บ้านโพนบก หมู่ที่ 6 อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้วประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสกลนคร ประมาณ 45 กิโลเมตร และได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่16 ธันวาคม พ.ศ.2539 มีเนื้อที่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,125 ไร่ แบ่งเขตการปกครองเป็น 10 หมู่บ้าน ดังต่อไปนี้ หมู่ที่ 1 บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 บ้านโพนงามโคก หมู่ที่ 3 บ้านโพนงามท่า หมู่ที่ 4 บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 5 บ้านแป้น หมู่ที่ 6 บ้านโพนบก หมู่ที่ 7 บ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ 8 บ้านบงึ ประชาราษฎร์หมู่ที่ 9 บ้านโพนงามโคกใหม่ และหมู่ที่ 10 บ้านแป้นใหม่ มีครัวเรือนจำนวน 2,338 หลังคา มีประชากรรวม 7,037 คน (ข้อมูลณ เดือนกันยายน 2559)

อาชีพของราษฎรส่วนใหญ่คือ เกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว และปลูกมะเขือเทศและพืชผักอื่นๆ หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ทำประมงขนาดเล็กจากหนองหาร และมีการเลี้ยงปลาในบ่อและเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม

พันธกิจ
1. พัฒนาคนในเขตอบต.บ้านแป้นให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีการศึกษา มีความรู้เท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี พึ่งพาตนเองได้ เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี
2. ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเจริญก้าวทัน และได้มาตรฐานสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ในเขตอบต.ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี พึ่งพาตนเองได้
4. ใช้หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายในองค์กรให้เป็นเอกภาพ และบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประชาชนมีความพึงพอใจ

นายกฯ ชวนเที่ยว
1. สวนสาธารณะบ้านแป้น และแปลงปลูกผักลอยน้ำเชิงท่องเที่ยวบ้านแป้น หมู่ที่ 5
2. แปลงปลูกผักลอยน้ำเชิงท่องเที่ยว บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 4
3. โบสถ์คริสต์ บ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ 7

 

Visitors: 22,320