รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ส่วนประวัติการทำงาน ท่านปฏิบัติราชการตั้งแต่ระดับปลัดอำเภอและนายอำเภอเมื่ออายุ 40 ปี จนถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งในภาคเหนือ กลาง อีสาน และใต้ โดยท่านได้รับรางวัลการันตีผลงาน จาก กอ.รมน.ภาค 2 เป็นวิทยากร ทสปช.ดีเด่นฯ จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2528 และยังได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) กลุ่มระดับ 9 สำนักงาน ก.พ. ปี พ.ศ. 2555 อีกด้วย

ภาระงานที่กำกับดูแล
สำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (อาวุโสอันดับ 1) คือ กลุ่มงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ กระทรวงมหาดไทย (สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด, สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด, ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี), กระทรวงแรงงาน, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงการคลัง, กระทรวงพลังงาน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฯลฯ

 

 

    • IMG_2444.png
      การดำเนินงานที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ คือ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระแส ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง เดิมแล้วชาวบ้าน ต.พลวงทอง ต่อต้านการก่อสร้าง ไม่เข้าใจโครงการจนไม่มีการก่อสร้า...
    • 20170323_100909.png
      เรื่องที่อยากฝากหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ รวมถึงประชาชน เพื่อการพัฒนาจังหวัดชลบุรี คือ ให้ร่วมกันทำงานดูแลพี่น้องประชาชน โดยผ่านโครงการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย ซึ่งแนวคิดเรื่อ...
Visitors: 22,320