รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

“ คงจะดีไม่น้อย หากผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารราชการจังหวัด
มีความคุ้นเคยกับผู้คน และพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ เป็นอย่างดี ”

เป็นหนึ่งในผู้ที่กล่าวถึงข้างต้นเพราะท่านเคยปฏิบัติราชการในจังหวัดชลบุรีมานานหลายปี ในหลายบทบาทหน้าที่ นับตั้งแต่การเป็นปลัดอำเภอกิ่งอำเภอเกาะสีชัง ในปีพ.ศ. 2534 และได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2535 พ.ศ. 2536 เป็นผู้ช่วยจ่าจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการปลัดจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2537 เป็นปลัดอำเภอศรีราชา พ.ศ. 2543 เป็นปลัดอำเภอเกาะสีชัง พ.ศ. 2544 - 2549 เป็นปลัดอำเภอบางละมุง พ.ศ. 2550 เป็นนายอำเภอเกาะจันทร์ พ.ศ. 2554 เป็นนายอำเภอบางละมุง พ.ศ. 2556 เป็นปลัดจังหวัดชลบุรี และล่าสุด พ.ศ. 2557 ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็น “ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ” (ผู้บริหารระดับต้น)

    • 011.png
      เมืองพัทยานับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติของจังหวัดชลบุรี ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคน นิยมทางมาพักผ่อนและเล่นกี่ฬาทางน้ำมากมาย โดยเฉพา...
    • IMG_7267.png
      ภายใต้การทำงานของข้าพเจ้าตามภารกิจที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย คือ การบำบัดทุกข์บำรุงสุข และการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดกับสังคมโดยการพัฒนาให้จังหวัดชลบุรีมีความสงบสุขเรียบร้อย มีความม...
Visitors: 22,320