รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

นับเป็นผู้ที่มีความคุ้นเคยกับจังหวัดทางภาคตะวันออกมาอย่างดี เพราะท่านเคยปฏิบัติราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอและนายอำเภอที่จังหวัดตราด ระยอง และชลบุรี มาหลายปี ก่อนจะได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดจังหวัดชลบุรี และล่าสุดคือรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เมื่อเดือนตุลาคม 2558

ผลจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและเสียสละของท่าน ทำให้ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2550 รางวัลนายอำเภอแหวนเพชร ปี 2551 ชนะเลิศระดับภาคกลาง และรางวัลนายอำเภอยุทธศาสตร์พัฒนาดีเด่น เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ภาระงานที่กำกับดูแล

งานที่ผมกำกับ ดูแล และประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และหน่วยงานกลุ่มภารกิจด้านการบริหาร ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข และนโยบายพิเศษ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบล

    • IMG_4703.png
      • ผลงานเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอทุกอำเภอ • พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด • งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ • ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคน (ทรัพยาก...
    • 88.png
      ณ ปัจจุบัน การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กำหนดให้เป็นรูปแบบประชารัฐ คือการมีส่วนร่วมมือร่วมใจในการทำงาน การพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ปัจจุบันไม่สามารถทำง...
Visitors: 22,320