สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

นางวชิรา น่วมเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

ผลจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ที่ได้มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอทำให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 3 จังหวัด ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ถูกจับตามองเป็นพิเศษ ในการที่จะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษที่เรียกว่า “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)”

 

 

เมื่อแผนยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยพื้นฐานความเป็นอยู่ หรือที่เราเรียกว่าบริบทของชาวจังหวัดชลบุรี ให้กลายเป็นเมือง/จังหวัดเศรษฐกิจ มีการค้าเชิงพาณิชย์นำเปลี่ยนวิถีชาวบ้านจากเกษตรกรรม มาเป็นคนงานโรงงานอุตสาหกรรม ต้องเร่งรีบมีการจราจรที่หนาแน่น ค่าครองชีพสูงขึ้น มีประชากรจากที่อื่นๆ เข้ามาอยู่มากหน้าหลายตา ชุมชนแออัดขึ้นล้วนมีผลกระทบต่อพระสงฆ์ และวัดในจังหวัดชลบุรี

นโยบายหลักของพศ.จ.ชลบุรี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาคตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2557 มีหน้าที่ ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาเพื่อกำหนดนโยบายในระดับจังหวัดรวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายแผนงานและโครงการของหน่วยงานในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดรวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3. ส่งเสริมดูแลรักษาและทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนารวมทั้งดูแลรักษาและจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชนรวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด
5. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและด้านพุทธศาสนศึกษารวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
6. รับสนองงานประสานงานและสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
7. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
8. ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
- กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
- กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

ผลการดำเนินงานที่โดดเด่น

ในปีงบประมาณ 2559 “ติวเข้มพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล-ไวยาวัจกร” คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ให้ความสำคัญ ความโปร่งใสในวัด

คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีได้ตื่นตัวขานรับ ร่วมมือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี จุดประกายจัดโครงการถวายความรู้พระสังฆาธิการและอบรมไวยาวัจกร เพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีรายรับ-จ่าย และดูแลรักษาศาสนสมบัติที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ มติมหาเถรสมาคม ที่เกี่ยวข้อง

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ข้อ 6 ให้เจ้าอาวาสวัด ให้ไวยาวัจกร หรือผู้จัดประโยชน์ของวัดซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้ง ทำบัญชีรับ-จ่ายเงินของวัด และเมื่อสิ้นปีปฏิทินให้ทำบัญชีเงินรับ-จ่าย และคงเหลือ ทั้งนี้ให้เจ้าอาวาสตรวจตราดูแล ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย จากกฎกระทรวงดังกล่าวเจ้าอาวาสและไวยาวัจกรถือว่ามีหน้าที่และบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำบัญชีรับ-จ่ายของวัดให้ถูกต้อง อีกทั้งต้องดูแลทรัพย์สิน ศาสนสมบัติของวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปีงบประมาณ 2560 “ติวเข้มพระสังฆาธิการและพระวินยาธิการจังหวัดชลบุรี” สืบเนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ มีค่าGDP รายได้เฉลี่ยของประชากรประมาณ 400,000 บาท : คนต่อปี มีผู้คนทั้งคนในประเทศและจากต่างประเทศนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ติดชายทะเลอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร มีนิคมอุสาหกรรมหลายแห่ง ประชากรมาจากต่างถิ่นเข้ามาอาศัยเพื่อมาประกอบอาชีพเป็นจำนวนมากมีบุคคลหลายจำพวกปะปนเข้ามา รวมถึงพระภิกษุสงฆ์จากจังหวัดอื่น หรือจากต่างประเทศ เพื่อเข้ามาหาประโยชน์ ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาต่างๆ มากมาย มีเรื่องทะเลาะขัดผลประโยชน์มีคดีลัก วิ่ง ชิง ปล้นทรัพย์ เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งรวมถึงปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมักออกข่าวผ่านช่องทางต่างๆ ให้ได้พบเห็นอยู่เสมอๆ จากบริบทสังคมเมืองดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อพระภิกษุในเชิงลบ มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของพระภิกษุ อาทิ ปัญหายาเสพติด การเร่ร่อนไม่กลับสังกัดวัดต้นสังกัดหรือปัญหาพระภิกษุต่างด้าวเข้ามาอยู่หรือจำพรรษาโดยไม่ได้รับอนุญาต การเรี่ยไรบอกบุญหรือแม้กระทั่งการบิณฑบาต ปัญหาพระประพฤติอนาจารไม่เหมาะสม การผิดวินัยสงฆ์ รวมถึงปัญหาทางด้านที่ดินวัด คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรีจัดให้มีโครงการติวเข้มพระสังฆาธิการ และพระวินยาธิการจังหวัดชลบุรี ดังกล่าวขึ้น เพราะพระวินยาธิการเปรียบเสมือนตำรวจพระ ถือเป็นผู้ช่วยภาระงานแก่พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง เมื่อมีกรณี ร้องเรียนเกี่ยวกับจริยาพระสังฆาธิการต่างๆ ของพระภิกษุ ในหลายท่านอาจไม่ทราบว่าพระวินยาธิการ คือใคร มีหน้าที่อย่างไร

พระวินยาธิการ หมายถึง พระภิกษุที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดหรือเจ้าคณะผู้ปกครอง ให้เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนการปกครองของเจ้าอาวาสและเจ้าคณะผู้ปกครอง เพื่อความเรียบร้อยถูกต้องและดีงามตามหลัก พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตนเพื่อช่วยพระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านจริยาพระสังฆาธิการและช่วยกันคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป

ผลดำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดชลบุรี

“หมู่บ้านรักษาศีล 5” คือโครงการนำธรรมะสู่ภาคปฏิบัติฝึกฝนพัฒนาให้เป็นนิสัย ได้รับความร่วมจากทุกภาคส่วนของจังหวัดชลบุรีในการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดเหมือนเช่นเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการ


    

Visitors: 22,320