เทศบาลเมืองบ้านสวน

นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

“เมืองแห่งความสุข (Happy Home Town)”

โดยยึดหลักการบริหาร จัดการแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ที่เน้นให้ชาวบ้านสวนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ ร่วมพัฒนาเมืองบ้านสวนอย่างโปร่งใส ด้วยความภาคภูมิใจ

นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

“เมืองบ้านสวนปลอดยาเสพติดทุกชีวิตปลอดภัย อุ่นใจ” โดยสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วเขตเทศบาล เร่งรัดติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยและจุดล่อแหลม 

นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

“การศึกษาดีมีมาตรฐาน แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ สืบสานวัฒนธรรมบ้านสวน” โดยเพิ่มจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองบ้านสวนที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพ (Life Long Learning) อย่างมีคุณภาพแก่ชุมชนบ้านสวน

นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“เมืองบ้านสวนสะอาด” โดยวางแผนรองรับปัญหาขยะ และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก

“รับน้ำหลาก ระบายน้ำขังนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนนายจักรวาล ตั้งประกอบป้องกันน้ำท่วม จัดการน้ำเสีย” โดยการสำรวจศึกษา ออกแบบ เพื่อพัฒนาระบบการระบายน้ำและการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่เป็นระบบอย่างยั่งยืน ได้รับงบประมาณจากกรมโยธาธิการ 380 ล้านบาท เพื่อแก้ไขระบบระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นรูปธรรม

  

                 

 

นโยบายด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

“น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี” โดยปรับปรุงและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจร ทาสีตีเส้น เพิ่มความปลอดภัยขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาถึงบ้านที่น้ำประปายังไปไม่ถึง ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกบ้านเต็มพื้นที่ทุกครัวเรือน ผลักดันเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ “ป้องกันปัญหาไฟฟ้าตก” ผลักดันขยายเขตบริการและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเข้าถึงบ้าน

นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

“พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สุขภาพดีตั้งแต่ในครรภ์” โดยรณรงค์ส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการเจ็บป่วย ด้วยการดูแลรักษาสุขภาพ การออกกำลังกาย เพื่อให้ชาวบ้านสวน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยการตรวจสุขภาพประจำปีสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถแก่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการรักษาพยาบาล สวัสดิการการรักษาพยาบาลและเบี้ยยังชีพให้กับชาวบ้านสวนทุกระดับฐานะอย่างเท่าเทียมกัน

นโยบายด้านสันทนาการและการสร้างสังคมกีฬา โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

“สถานที่ออกกำลังกาย” พื้นที่จัดกิจกรรมสันทนาการ เช่น การสร้างลานกีฬาลานดนตรี ลานกิจกรรมสร้างสรรค์ ณ ชุมชนต่างๆ

นโยบายด้านการมีส่วนร่วมของชาวบ้านสวน

“เมืองบ้านสวนต้องโปร่งใส ชาวบ้านสวนต้องมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา” โดยส่งเสริมให้ชาวบ้านสวนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและบทบาทในการร่วมพัฒนา และแก้ไขปัญหาในรูปแบบประชาคม เปิดบริการ Call Center 1132 สายด่วน ทำจริง ทำได้ ดูแลทุกเรื่อง

 

                    

 

 

 

 

Visitors: 22,320